2018 đánh dấu thêm một năm đại thành công cho các công ty thương mại điện tử Việt Nam.