Khái niệm trí tuệ cảm xúc (Emotional Intelligence – EQ) được đưa ra lần đầu tiên bởi hai nhà tâm lý học Peter Salovey và John Mayer của Đại học Yale và New Hampshire.

 

 

 

KIM NGỌC