Project Description

Để thành công và phát triển bền vững, mọi doanh nghiệp cần phải có một hệ thống thông tin quản trị phù hợp nhằm kịp thời phục vụ lãnh đạo ra quyết định kinh doanh và kiểm soát hoạt động một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, hiện nay đa số các doanh nghiệp Việt Nam chỉ tập trung vào công tác Kế toán Tài chính, phản ảnh bức tranh quá khứ của doanh nghiệp.

Vậy bức tranh hiện tại và tương lai của doanh nghiệp sẽ hình thành ra sao nếu thiếu đi sự hỗ trợ thông tin từ Hệ thống Kế toán Quản trị liên quan đến các vấn đề như: Chiến lược giá; Chiến lược danh mục và Cơ cấu sản phẩm; Chiến lược kênh bán hàng; Quyết định sản xuất hay mua ngoài, Kiểm soát và Quản lý chi phí hiệu quả…? 

Apply Today

Sau khi hoàn thành Khóa học, học viên có thể:

  • Cung cấp thông tin cho lãnh đạo để lập kế hoạch và ra quyết định
  • Trợ giúp lãnh đạo trong điều hành và kiểm soát hoạt động của tổ chức
  • Thúc đẩy các nhà quản lý đạt được các mục tiêu của tổ chức
  • Đo lường hiệu quả hoạt động của các nhà quản lý và các bộ phận, đơn vị trực thuộc trong tổ chức
  • Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành.
  • Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng;
  • Giám đốc bộ phận, Trưởng/ phó trưởng phòng ban chức năng;
  • Chuyên viên Tài chính, kế toán.

Phần 1: Các phương pháp tính giá thành & Quản trị chi phí

1. So sánh chi phí biến đổi và chi phí cố định
2. Đo lường các ứng xử chi phí
3. Nhà quản lý ảnh hưởng đến các ứng xử chi phí
4. Đo lường và tính toán các chi phí chức năng
5. Phân tích các hoạt động cho việc đo lường các hàm chi phí
6. Các phương pháp đo lường hàm chi phí
7. Giới thiệu các hệ thống quản trị chi phí, giá thành
8. Mục tiêu của phân bổ chi phí
9. Trung tâm dịch vụ và trung tâm sản xuất
10. Các bước phân bổ chi phí
11. Những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện phân bổ
12. Phân bổ chi phí trong ngành dịch vụ
13. Giá thành sản phẩm cùng nhau
14. Phương pháp phân bổ chi phí chung và các sản phẩm cùng nhau
15. Giá thành sản phẩm phụ
16. Hệ thống giá thành công việc
17. Hệ thống giá thành theo quá trình
18. Giá thành biến đổi và giá thành hấp thụ
19. Thông tin liên quan hỗ trợ ra các quyết định

Phần 2: Kế hoạch ngân sách & Quản trị thực hiện

1. Các bộ phận chính của Ngân sách tổng thể
2. Ngân sách Bán hàng; Ngân sách Vốn và Đầu tư
3. Ngân sách Chi phí Bán hàng và Chi phí Hành chính
4. Ngân sách Sản xuất, Mua hàng
5. Lập Bảng tổng hợp Ngân sách Tiền
6. Các báo cáo tài chính ngân sách: Lãi lỗ, Bảng Cân đối KT
7. Phân biệt giữa Ngân sách linh hoạt và Ngân sách tổng thể
8. Ngân sách linh hoạt để đánh giá thực hiện
9. Chênh lệch Ngân sách linh hoạt và chênh lệch hoạt động bán hàng
10. Hệ thống chi phí/ Giá thành định mức
11. Vai trò của các báo cáo thực hiện
12. Chênh lệch biến phí sản xuất chung
13. Liên hệ giữa Hệ thống kiểm soát quản trị và Mục tiêu công ty
14. So sánh thực hiện Tài chính và Phi tài chính
15. Báo cáo kết quả theo bộ phận để đánh giá các trung tâm
16. Đo lường thực hiện với chất lượng, thời gian chu trình và các mục tiêu năng suất.

Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 62 704 666
Email: Contact@CFOCapital.vn

Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính

Apply Today

Hàng ngàn Doanh nghiệp đã tham dự các Khóa Đào tạo thực tiễn cùng CFO Capital