Project Description

Bỏ qua những khái niệm hàn lâm và những định nghĩa chứa đựng biết bao ngôn từ hoa mỹ, gây tranh cãi và tốn kém nhiều giấy mực, bản chất đích thực của dự án đầu tư suy cho cùng chỉ đơn giản là việc bỏ ra những đồng tiền ngày hôm nay để kỳ vọng sẽ thu được chúng về trong tương lai

Thế nhưng dòng tiền chi ra hôm nay là thực nhưng dòng tiền sẽ thu về trong tương lai mới chỉ là dự đoán, hay còn là những con số vô hồn, đôi khi được gọt giũa rất đẹp, nằm yên lành trên những trang giấy trắng mà thôi. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tự tin khi bỏ ra những đồng tiền chắc chắn của hôm nay để đầu tư vào các dự án đó?

Khóa học Lập, thẩm định và lựa chọn dự án đầu tư sẽ giúp chúng ta Lập được dự án đầu tư, biết cách tính các dòng tiền liên quan đến một dự án, đánh giá tính hiệu quả của dự án đó. Các quy trình ra quyết định đầu tư cùng các phương pháp quản lý rủi ro cũng sẽ được giới thiệu chi tiết để có thể lập và tìm ra chính xác “quả trứng vàng” nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho tương lai.

Apply Today

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

 • Phân tích rủi ro cho các dự án đầu tư
 • Hiểu và tính được tỷ lệ chi phí vốn để chiết khấu dòng tiền dự án.
 • Hiểu quy trình ra quyết định đầu tư như thế nào là hợp lý.
 • Biết cách chuẩn bị, làm việc với các phòng ban, cá nhân nào để thu thập thông tin liên quan cho việc lập dự án đầu tư cũng như việc thẩm định dự án đầu tư.
 • Lập được dự án đầu tư, biết cách tính các dòng tiền liên quan đến một dự án: dòng tiền đầu tư ban đầu, dòng tiền vào tăng thêm và dòng tiền kết thúc dự án.
 • Sử dụng các kỹ thuật đánh giá dự án: Thời gian hoàn vốn (Payback Period, Giá trị hiện tại ròng (Net Present Value-NPV), Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (Internal Rate of Return-IRR), Chỉ số sinh lợi (Profitability Index).
 • Lựa chọn các dự án tốt trong tổng các dự án để tối đa hóa giá trị cổ đông khi tổng công ty có nhiều dự án.
 • So sánh các dự án với đời dự án không bằng nhau
 • Lựa chọn thực tế hay lựa chọn chiến lược cho các dự án
 •  Lựa chọn dự án trong điều kiện có sự hạn chế về vốn
 •  Tính chi phí biên vốn (Marginal Cost of Capital) để lựa chọn các dự án đầu tư.
 •  Biết những sai lầm hay gặp phải khi làm các dự án đầu tư và cách khắc phục.
 • Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành.
 • Giám đốc Tài chính;
 • Giám đốc bộ phận, Trưởng/phó trưởng phòng ban chức năng;
 • Chuyên viên Tài chính;
 • Chuyên viên đầu tư.

Phần I. Giới thiệu các khái niệm quan trọng về dự án đầu tư
Giá trị của đồng tiền theo thời gian

1. Vai trò của giá trị đồng tiền theo thời gian
2. Các số tiền đơn
3. Tiền định kỳ (năm)
4. Dòng tiền hỗn hợp
5. Lãi suất kép cho các kỳ ngắn hơn một năm

Phần II. Rủi ro và Thu nhập

1. Những vấn đề cơ bản của rủi ro và thu nhập
2. Rủi ro của một tài sản đơn lẻ
3. Rủi ro của một nhóm tài sản
4. Rủi ro và thu nhập: Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

Phần III. Chi phí vốn

1. Tổng quan về chi phí vốn
2. Chi phí vốn vay dài hạn
3. Chi phí vốn cổ phiếu ưu đãi
4. Chi phí vốn cổ phiếu phổ thông
5. Chi phí vốn bình quân gia quyền
6. Chi phí biên và các quyết định đầu tư

Phần IV. Các dòng tiền của dự án đầu tư dài hạn

1. Quy trình ra quyết định đầu tư dài hạn
2. Các dòng tiền liên quan
3. Tính dòng tiền đầu tư ban đầu
4. Tính các dòng tiền hoạt động
5. Tính dòng tiền kết thúc dự án

Phần V. Các kỹ thuật đánh giá dự án đầu tư

1. Tổng quan các kỹ thuật lập ngân sách đầu tư
2. Thời gian thu hồi vốn
3. Giá trị hiện tại ròng
4. Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ
5. So sánh NPV và IRR

Phần VI. Rủi ro và chọn lọc các dự án đầu tư

1. Những rủi ro trong các dự án đầu tư dài hạn
2. Các phương pháp ứng xử với rủi ro

 • Rủi ro và các dòng tiền vào
 • Phân tích nhạy cảm và phân tích tình huống
 • Phân tích mô phỏng

3. Các tỷ lệ chiết khấu điều chỉnh rủi ro
4. Sự chọn lọc các dự án đầu tư

 • So sánh các dự án với đời dự án không bằng nhau
 • Công nhận các lựa chọn thực tế hay lựa chọn chiến lược
 • Sự hạn chế về vốn
 • Phương pháp tỷ lệ hoàn vốn nội bộ
 • Phương pháp giá trị hiện tại thuần

Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 62 704 666
Email: Contact@CFOCapital.vn

Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính

Apply Today

Hàng ngàn Doanh nghiệp đã tham dự các Khóa Đào tạo thực tiễn cùng CFO Capital