Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền nhân thân và quyền tác giả phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả. Tuy nhiên, nhằm giúp cân bằng lợi ích xã hội, mặt khác tạo điều kiện thuận lợi cho những vùng miền trình độ còn thấp kém có khả năng tiếp cận với các tri thức mới, pháp luật đã quy định các trường hợp được sử dụng tác phẩm đã công bố mà không phải xin phép chủ sở hữu quyền tác giả. 

 

Nguồn: Pháp lý Khởi nghiệp