23/05/2020 09:00 - 16:00

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Chuyên đề 1: (Học 2 ngày: 23 & 30/05/2020): Các Phương Pháp Tính Giá Thành & Quản Trị Chi Phí

 

 • So sánh chi phí biến đổi và chi phí cố định
 • Đo lường các ứng xử chi phí
 • Nhà quản lý ảnh hưởng đến các ứng xử chi phí
 • Đo lường và tính toán các chi phí chức năng
 • Phân tích các hoạt động cho việc đo lường các hàm chi phí
 • Các phương pháp đo lường hàm chi phí

 

Chuyên đề 2: (Học 2 ngày: 06 & 13/06/2020): Kế Hoạch ngân sách và Quản trị thực hiện

 

 • Các bộ phận chính của Ngân sách tổng thể
 • Ngân sách Bán hàng; Ngân sách Vốn và Đầu tư
 • Lập Bảng tổng hợp Ngân sách Tiền
 • Ngân sách Sản xuất, Mua hàng
 • Phân tích các hoạt động cho việc đo lường các hàm chi phí
 • Các phương pháp đo lường hàm chi phí